OPĆI UVJETI PRODAJE PJ-OUTLET.COM  

1. Uvodne odredbe

Internet trgovina dostupna je na adresi www.pj-outlet.com koju vodi trgovačko društvo

Autonippon d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, adresa dr. Zdravka Kučića 38 b, e-mail info@pj-outlet.com , OIB68301523238. Opći uvjeti poslovanja namijenjeni su fizičkim osobama za Internet trgovinu, elektroničkim putem u web shopu (u daljnjem tekstu: roba). Opći uvjeti predstavljaju i Ugovor o kupoprodaji robe za Kupca. Prihvaćanje Općih uvjeta je dobrovoljno ali i neophodno ako želite otvoriti korisnički račun, izvršiti narudžbu robe putem web trgovine.

2. Preduvjeti za sklapanje ugovora

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Kupac potvrđuje da ga je Prodavatelj prethodno obavijestio o:

 • glavnim obilježjima robe

 • nazivu i sjedištu Prodavatelja, kontakt adresi elektroničke pošte

 • maloprodajnoj cijeni robe, troškovima dostave, odnosno da ti troškovi mogu biti naplaćeni

 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe i načinu rješavanja

  potrošačkih pritužbi

 • uvjetima, rokovima I postupku prava na jednostrani raskid ugovora, kao i obrascu za

  jednostrani raskid ugovora

 • tome da je Kupac dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na

  jednostrani raskid ugovora

 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

 • uslugama I pomoći koje se Kupcu nude nakon prodaje, te uvjetima korištenja tih pomoći

 • trajanju ugovora, uvjetima raskida ili otkaza ugovora o kupoprodaji robe

 • način izvan sudskog rješavanja sporova

3. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Internet trgovina www.pj-outlet.com poštuje prava potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja mu pripadaju sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (čl. 45). Ukoliko je neka od odredbi ovih Pravila manje povoljna za potrošače od odredi propisanih Zakonom o zaštiti potrošača ista nije valjana i umjesto nje se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Odredbe pravila ne isključuju i ne ograničavaju prava koja potrošač ima sukladno relevantnim propisima, a u slučaju sumnje iste je potrebno tumačiti u korist potrošača.

Kupac ima pravo ne navodeći razlog za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, koji rok započinje teći od trećeg dana, kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ovog ugovora predana u posjed.

Stranke suglasno utvrđuju da je Prodavatelj zajedno s robom predao Kupcu, obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat s obvezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac za jednostrani raskid sadrži:

– ime, prezime i adresu Kupca
– naziv, sjedište i adresu elektroničke pošte Prodavatelja

– Izričitu izjavu kupca o raskidu, potpis potrošača i datum

Iskoristi li Kupac svoje pravo na raskid kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj mora, najkasnije u roku od 14 dana, od kada je zaprimio obavijest Kupca da raskida ugovor, vratiti novčana sredstva što je primio na temelju kupoprodajnog ugovora, po prethodno zaprimljenom povratu robe.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida kupoprodajni ugovor.

Prodavatelj će povrat novca izvršiti na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Povrat novca će Prodavatelj izvršiti nakon što mu roba bude vraćena. U slučaju umanjenja vrijednosti robe, koja je proizašla kao rezultat prekomjernog korištenja robe, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti robe uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte

Dan prestanka ugovora o kupoprodaji, smatra se danom, kada je Prodavatelj primio obrazac za jednostrani raskid.

4 . Ugovor o pružanju usluga

Općim uvjetima prodaje određuju se pravila za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, pravila pružanja i korištenja usluga koje Prodavatelj pruža putem Internet trgovine Kupcima. Općim uvjetima prodaje određuju se prava i obveze Kupca i Prodavatelja sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima.

Kupac i Prodavatelj zaključuju kupoprodajni ugovor putem sredstava komunikacije na daljinu, nakon što Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i o tome obavijesti Kupca putem e-pošte. Prodavatelj šalje Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe zajedno s Općim uvjetima prodaje na adresu e-pošte koju je dao Kupac.

Narudžba se smatra, izjava Kupca, da želi slobodnom voljom sklopiti kupoprodajni ugovor na daljinu, navodeći robu za koju Kupac podnosi ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i osobne podatke potrebne za izvršavanje kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajni ugovor definira posebno naručeni proizvod, njegove glavne karakteristike, cijenu, troškove dostave i ostale relevantne uvjete.

5. Način plaćanja i obveza isporuke robe

Prodavatelj nudi Kupcu različite načine plaćanja narudžbe u Internet trgovini kroz modulu „Odabir načina plaćanja“.
Plaćanje iznosa narudžbe elektroničkim putem debitnim/kreditnim karticama vrši se u skladu s izborom Kupca putem ovlaštenih servisa.

Ako Prodavatelj ne primi uplatu Kupca, Služba za korisnike može kontaktirati Kupca da ga podsjeti na plaćanje, uključujući i slanje elektroničke pošte. Ako Kupac ne izvrši uplatu u roku tri dana od podnošenja narudžbe, a nakon toga u roku dodatna dva dana, ponuda koju je Kupac postavio slanjem narudžbe se raskida i neće biti prihvaćena.

Ako kupac odabere način plaćanja „Pouzećem“, Kupac je dužan izvršiti plaćanje prilikom preuzimanja robe kuriru dostavne službe.
Dostava robe omogućena je na teritoriju Republike Hrvatske, na kartici „troškovi dostave“ u Internet trgovini. Dostavu robe plaća Kupac, osim ako ugovorom o kupoprodaji nije drugačije određeno.

Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti robu u roku od 14 radnih dana (standardna usluga) od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, osim ako je u opisu navedene robe prilikom narudžbe naveden kraći rok. Radni dan je od ponedjeljka do petka, ne uključujući državne praznike.

Isporuka robe izvršit će se putem dostavne službe GLS Croatia d.o.o., a troškove isporuke snosi Kupac. Dostava će se izvršiti Kupcu ili osobi koju je on ovlastio ili prijevozniku, po nalogu Kupca.

Za narudžbu koje je ukupna cijena je iznad 50,00 Eura troškove isporuke snosi Prodavatelj.

6. Reklamacija robe i odgovornost za materijalni nedostatak

Kupac je dužan, nakon primitka robe, pregledati robu i provjeriti sukladnost s naručenom, i o vidljivim nedostacima odmah obavijestit prodavatelja, u pisanom obliku, na adresu sjedišta ili putem elektroničke pošte, bez odgađanja, u roku od osam dana ukazati na postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u trenutku prijenosa rizika na Kupca, Prodavatelj odgovara u roku od 60 dana, od dana isporuke robe, a pretpostavlja se da su nedostaci postojali u trenutku prijenosa rizika Kupcu ako su se pokazale u roku kraćem od 60 dana, od dana primitka robe, što ne isključuje pravo prodavatelja da dokaže suprotno.

Trenutak prenošenja rizika od Prodavatelja do Kupca je trenutak isporuke robe Kupcu ili osobi koju je Kupac ovlastio za primanje robe u njegovo ime. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj ima obvezu predaje drugog proizvoda bez nedostatka. Kupac može raskinut kupoprodajni ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što istekne 60 dana od predaje robe Kupcu.

Pri ostvarivanju prava s osnova materijalnih nedostataka Kupac ima pravo zahtijevati predaju druge stvari bez nedostatka ili raskid kupoprodajnog ugovora. U slučaju nedostataka za koje je Prodavatelj odgovoran, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima , u člancima 400-422. osim ako nije drukčije propisano Zakonom.

7. Plaćanje cijene

Kupac je dužan robu koja je predmet ovog ugovora , Prodavatelju platiti u EUR-ima . Iskazana cijena je sa uključenim PDV. Cijena proizvoda je ona koja je navedena na mrežnoj stranici www.pj- outlet.com u trenutku narudžbe robe. Cijena ne uključuje troškove dostave.

8. Propuštanje preuzimanja robe

Kupac je odgovoran za štetu prouzročenu neuspjehom dostave-preuzimanja robe koju je Prodavatelj poslao u skladu s ovim kupoprodajnim ugovorom.

Šteta znači oštećenje robe, kao i troškove Prodavatelja zbog neuspjeha isporuke Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi skladištenja, prepakiranja, vraćanja robe i slično.

9. Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke Kupca, Prodavatelj obrađuje, kao voditelj obrade osobnih podataka. Kupac daje svoje osobne podatke dobrovoljno da bi otvorio korisnički račun, vršio elektroničku komunikaciju na daljinu. Prodavatelj ih pohranjuje i obrađuje u skladu s politikom zaštite osobnih podataka,

Kupac u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost o obradi osobnih podataka, putem zahtjeva elektroničkom poštom upućene Prodavatelju.

10. Izvan sudsko rješavanje sporova

U slučaju bilo kakvog spora, ugovorne strane će isti pokušati riješiti izvan sudskim putem u skladu s odredbama o zaštiti potrošača predviđenim Zakonom, kao i Zakona o obveznim odnosima i drugim primjenjivim propisima.

U slučaju nemogućnosti rješavanja spora izvan sudskim pravnim sredstvima, ugovorne strane ovime ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu Prodavatelja.

11. Završne odredbe

Kupac potvrđuje da je slanjem narudžbe putem web stranice Prodavatelja, a u sklopu čega je Kupac prihvatio ove Opće uvjete Ugovora o prodaji na daljinu, ujedno sklopljen Ugovor o prodaji na daljinu putem elektroničke komunikacije. Kupac je suglasan da Prodavatelj, račun za robu izda i pošalje Kupcu u elektronskom obliku na e-mail adresu koju je Kupac dostavio Prodavatelju u sklopu postupka registracije korisničkog računa i/ili narudžbe robe.